در صورت بازنشدن صفحه لطفا کلیک کنید

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{samaweb} [L,R=301]