برگشت اطلاعات پرداخت از بانک

اطلاعات بازگشتي از بانك قابل شناسايي نيست
سيستم مديريت آموزش سما